Informacje ogólne

Masz w głowie ob­raz Łodzi ja­ko smut­nego mia­sta pełne­go fabryk i zakładów włókien­niczych? Za­pom­nij o tym. Dzi­siej­sza Łódź to mia­sto na wskroś nowocze­sne, awan­gar­dowe, stawiające na sz­tukę, kul­turę, ro­z­rywkę i biz­nes. Przy­jeżdżając do Łodzi, po­czujesz at­mos­ferę Hol­ly­wo­od, nie tyl­ko za sprawą Alei Gwiazd. Łódź stała się ważnym ośrod­kiem nau­ko­wym, kon­feren­cyj­nym, logistycz­nym i kul­tu­ral­nym. Mia­sto ro­z­wija się, roz­kwita i za­ch­wyca.

Łódź to prężny ośro­dek aka­de­mic­ki, oferujący bo­gatą ofertę ksz­tałcenia. Uczel­nie publicz­ne re­pre­zen­to­wane są przez: Uniwer­sy­tet Łódz­ki, Po­li­tech­nikę Łódzką, Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mię Mu­zyczną im. G. i K. Bacewiczów, Aka­de­mię Sz­tuk Pięknych im. W. Strze­mińskie­go oraz Państwową Wyższą Sz­kołę Fil­mową, Te­le­wizyjną i Te­atralną im. L. Schil­le­ra. Ta ostat­nia, moc­no osławio­na uczel­nia może się po­ch­walić ta­ki­mi ab­sol­wen­tami, jak:. An­drzej Waj­da, Ro­man Po­lański czy Krzysz­tof Kieślow­ski, Krzysz­tof Za­nus­si.

Obok szkół wyższych publicz­nych w Łodzi funk­cjonuje kil­ka­naście uczel­ni nie­publicz­nych, oferujących różne ty­py ksz­tałcenia: tech­nicz­ne, eko­nomicz­ne, medycz­ne, ar­ty­stycz­ne, hu­ma­nistycz­ne, społecz­ne, ad­mi­nistracyj­ne, fi­lologicz­ne, tu­rystycz­ne, przy­rod­ni­cze.

Stu­den­ci od­najdą w Łodzi wy­so­ki po­ziom ksz­tałcenia, za­ple­cze miesz­ka­nio­we w po­staci licz­nych domów stu­denc­kich, aka­de­micką sieć bi­blio­tek ze wspólną bazą in­ter­netową oraz bo­ga­te kul­tu­ral­no-ro­z­ryw­ko­we życie stu­denc­kie. W mieście, które moc­no po­stawiło na kul­turę, od­bywa się wie­le im­prez mu­zycz­nych, te­atral­nych, literac­kich, plastycz­nych i fil­mo­wych. Rok­rocz­nie mają tu miej­sce dzie­siątki festiwali i przeglądów. W mieście funk­cjonuje 20 placówek mu­ze­al­nych, z unikal­nym w Eu­ro­pie Cen­tral­nym Mu­zeum Włókien­nic­twa, Mu­zeum Ki­nema­to­gra­fii oraz Mu­zeum Sz­tu­ki, po­sia­dającym naj­bo­gat­sze w Pol­sce zbio­ry sz­tu­ki współcze­snej. Działa wie­le te­atrów (m.in. Te­atr Wiel­ki, Te­atr Mu­zycz­ny, te­atry drama­tycz­ne, te­atry dla dzie­ci), Fil­har­mo­nia, ki­na i ga­le­rie.

Kul­tu­ral­ne cen­trum mia­sta stanowią ulice: Piłsud­skie­go, Piotr­kow­ska, Kościusz­ki i Za­chod­nia, aż do Pałacu Po­znańskie­go. Ulica Piotr­kow­ska jest jed­nym z najdłuższych dep­taków Eu­ro­py. Oka­lają ją eklek­tycz­ne i mo­der­nistycz­ne ka­mie­nice z XIX i XX wie­ku. To na Piotr­kow­skiej od­bywa się naj­więcej festynów, jar­marków, hap­peningów i różnych wy­darzeń ar­ty­stycz­nych. Od­restau­ro­wane wil­le i re­zyden­cje ro­bią wrażenie na zwie­dzających i miesz­kańcach mia­sta.

Po­pular­nym obiek­tem w Łodzi jest Cen­trum Ma­nufak­tu­ra. W tych starych bu­dyn­kach z czer­wonej cegły pow­stało cen­trum han­dlu, usług, biz­ne­su, nau­ki, mo­dy, kul­tu­ry i sz­tu­ki. W pro­gra­mie wy­ciecz­ki po Łodzi war­to uw­zględnić ta­kie miej­sca, jak: Łódz­ki Ogród Bo­tanicz­ny, Pal­miar­nia Łódz­ka, Ulicz­na Ga­le­ria Wiel­kich Łodzian ze znaną w całej Pol­sce Ławeczką Tu­wima, Las Łagiew­nic­ki, Rudz­ka Góra z tra­sami dla ro­werów górskich. W każdą let­nią nie­dzielę można wy­brać się na prze­jażdżkę linią tram­wajową „0”, obsługiwaną za­byt­ko­wym składem.

Mia­sto stawia na rozwój nowych tech­nologii, in­frastruk­tu­ry oraz po­zyski­wanie in­we­storów. Udaje się to z całkiem do­brym skut­kiem. Swoje sie­dziby w Łodzi mają mBank i Mul­tibank, a cen­tra usług biu­ro­wych GE Mo­ney Bank i Phi­lips. Łódzką do­meną stała się pro­duk­cja sprzętu AGD. W Łodzi za­in­we­sto­wali m.in. Mer­loni In­de­sit i Bosch/Sie­mens oraz ich pod­dostaw­cy. Wśród in­nych firm war­to wy­mie­nić: Gil­let­te, VF Cor­po­ration, ABB, Pol­ska Gru­pa Far­ma­ceu­tycz­na, Hut­chin­son, Eric­pol Te­le­com, TP SA, ComArch, Dell.

Stu­den­ci ko­chają Łódź za tętniące życie kul­tu­ral­no-ro­z­ryw­ko­we z licz­nymi im­pre­zami mu­zycz­nymi, fil­mo­wymi, te­atral­nymi i literac­ki­mi. Na liście wy­darzeń, które wy­pa­da od­noto­wać, są: Plu­sCa­merima­ge, Festiwal Światłoczuły, Festiwal Ki­na Nie­zależne­go „Off jak gorąco”, Festiwal Mu­zyki Fil­mo­wej, Festiwal Ki­na Eu­ro­pej­skie­go, Grand Prix Sto­warzysze­nia Jaz­zowe­go „Meloma­ni” czy Ko­loro­wa To­le­ran­cja. Do te­go trze­ba do­dać licz­ne knaj­py, puby, klu­by stu­denc­kie, sz­koły tańca, ścian­ki wspinacz­ko­we, klu­by bi­lar­dowe, ki­na czy kręgiel­nie. Młodzi lu­dzie z pew­nością nie będą się w Łodzi nudzić.

Kierunki studiów w Łodzi

Wykaz uczelni

Znaleziono 26 wynik(ów)
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

Lokalizacja